خدمات آزمایشگاهی مرتبط با صنعت پلیمر

آزمایشگاه شرکت بهینه سازان سرافراز خودرو با استفاده از دستگاههای مورد تایید در حد قابل قبول توانایی تست و آزمایش کلیه محصولات تولیدی خود را دارد که در این راستا اقدام به پیاده سازی استاندارد های خاص در این رابطه شده است.